GUIDE: Læggevejledning Renaissance


Monteringsvejledning (PDF)

Huskeliste

1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten.


2. Inden gulvet leveres skal bygningen være lukket, tør og varm, og indeklimaet skal

være fugtfrit og i kontrol (18-25 °C og 35-65 % RF).


3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under

ingen omstændigheder opbevares udenfor!


4. Plankerne kan normalt monteres med det samme. Dog anbefaler vi, at varer leveret i

vinterhalvåret opbevares i bygningen 1-2 døgn inden monteringen påbegyndes.


5. Det er meget vigtigt, at temperatur og luftfugtighed i huset følges nøje.

BEMÆRK: Hvis luftfugtighed i huset/rummet er over 50 % RF, vil plankerne optage fugt

og dermed blive bredere. Det kan senere medføre større svindrevner end normalt.


6. OBS! Gulvbrædder må aldrig limes på langsiden men skal altid limes over enderne ved fuldlimning.


7. Såfremt gulvet monteres på beton er det altafgørende, at denne er tør. Det kan

eventuelt anbefales at få en professionel til at måle byggefugten ved den mindste tvivl.

Fugt afgivet af betonen kan ødelægge trægulvet!.


8. BEMÆRK: Skader forårsaget af byggefugt dækkes ikke af Dane-Woods garanti.


9. OBS! Reklamationer vedrørende plankernes udseende og kvalitet EFTER montering accepteres ikke!


Vi gør opmærksom på, at huskelisten er generelle hovedpunkter, der skal være særlig fokus på ved montering

af gulve. For yderligere og detaljerede informationer henvises til håndbøgerne ”Træ 63 – Valg

og vedligeholdelse” og ”Træ 64 – Trægulve, lægning” .


Kontakt altid Dane-Wood i tvivlsspørgsmål. Råd og vejledning er en

mærkesag for os!Introduktion

Tak fordi du/I har valgt et Dane-Wood produkt.


Et Plankegulv fra Dane-Wood er et stykke unikt organisk materiale, der kræver omhyggelig

behandling og pleje. Vi tilråder derfor, at denne monteringsvejledning læses grundigt

for at sikre det bedst mulige resultat, der kan holde mange år frem.


Der kan findes yderligere vejledninger om fugt og overfladebehandling her.


Vi henviser endvidere til Træbranchens Oplysningsråds håndbøger ”Træ 63 – Valg og

vedligeholdelse” og ”Træ 64 – Trægulve - lægning” samt www.gulvbranchen.dk.


Er der behov for yderligere råd og vejledning, er du/I meget velkommen til at kontakte os.


Vi håber, De vil få glæde af dette produkt mange år fremover.


Med venlig hilsen

Dane-Wood


Modtagelse og opbevaring

Gulvet leveres indpakket i plastic. Dette er for at sikre, at varerne ikke opfugtes under transporten. Fugtprocenten i plankerne

ligger på ca. 8 %.


Plankerne kan i de fleste tilfælde monteres straks efter levering. Dog anbefaler vi, at gulve leveret i den tørre vinterperiode

akklimatiseres i rummet 1-2 dage.


Det leverede gulv skal opbevares tørt og varmt (18-25°C og 35-65 % Relativ luftfugtighed). Ved levering skal køber

kontrollere, at den leverede vare ikke har synlige transportskader.


OBS! Reklamationer på udseende, kvalitet, mål og lignende på gulve, der ER monteret, vil blive afvist.


Inden lægning af gulvet

Luftfugtighed og temperatur

Træ er hygroskopisk (vandsugende) materiale, der optager og afgiver fugt fra dets omgivelser. Træets fugtprocent er bestemt

af omgivelsernes temperatur og relative luftfugtighed (RF). Ud fra disse to faktorer kan træets ligevægtsfugtighed bestemmes.


Ligevægtsfugtighed er den fugtprocent træet altid vil prøve at indstille sig på ved enten at afgive eller optage fugt. Dane-

Wood gulve er tørret ned til et fugtindhold på 7 % (+/- 1 %). Dette svarer til en temperatur på cirka 20 grader og en RF på ca.

35 %.


Klimaet skifter med årstiderne. Vinter og forår er kold og tør, mens sommer og efterår er varm og fugtig. Disse forskelle i

temperatur og RF er grunden til, at træ ”arbejder” henover året.


Eksempler på indeklimaet i et almindeligt parcelhus:


Sommer: Temperatur: 24 grader, RF: 65 % = ligevægtsfugtighed på 11,5 %.

Vinter: Temperatur: 20 grader, RF: 30 % = ligevægtsfugtighed på 6,2 %.


Vær opmærksom på, at træet er et stykke tid om at indstille sig på en ændret ligevægtsfugtighed (ekstreme udsving i

temperatur og RF, som eksempelvis opstår, når der luftes ud på en frostklar vinterdag, kommer sjældent til udtryk i gulvet).


VIGTIGT! Gulvet skal have plads til at udvide og trække sig sammen (optage/afgive fugt).


Generelt omkring lægning

Inden nedlægning påbegyndes, kontrolleres, at undergulv eller strøer overholder kravene til planhed - maksimalt +/- 2 mm på

en 2 meters retholt. Underlaget skal være tørt, rent, fast og stabilt (ikke fjedrende).


Fugtspærre SKAL monteres, når der er risiko for opfugtning nedefra. Brug minimum 0,20 mm PE-folie eller anden godkendt

fugtspærre.


OBS! Montér aldrig fugtspærre direkte ovenpå organiske materialer (træ o. lign.) på grund af risiko for råd og svamp.


Gulvplankerne slås helt sammen (anvend slagklods) medmindre de fremtidige fugtforhold vil medføre, at gulvet optager fugt.

Inden montering skal bygningen være lukket og være opvarmet til den ønskede temperatur (19-22 grader). RF skal ligge

mellem 35-65 % alt efter årstid.


Øvrige håndværk som støbning af beton og malerarbejde skal altid være afsluttet i god tid INDEN montering af gulvet - ellers

kan kravene til temperatur og RF ikke opfyldes.


Såfremt RF er for høj vil træet opfugtes. Dette kan blandt andet medføre, at Plankerne i værste fald ikke kan slås sammen i

fer og not.

Monteres gulvet over kældre eller krybekældre er det vigtigt, at disse er tørre og effektivt ventileret. Husk dampspærren skal

monteres på den varme side.


Undergulvet SKAL være fugtisoleret. Se endvidere Statens Byggeforskningsinstituts SBI-anvisning 178 – “Bygningens

fugtisolering”.

Gulvplankerne lægges altid med en afstand til vægge, rør mv. på min. 10-15 mm (Afstandsklodser skal fjernes igen).


OBS! Flyverstød må højest forekomme i samme fag for hvert tredje bræt.


Strøafstand

Gulvmateriale, minimumstykkelse – mm Strø- eller bjælkeafstand,mm


Brædder Bolig o.l. Kontor og let erhverv Samlingslokaler

20 mm høvlede og pløjede brædder 520


Undergulv *)

15 mm x-finer limet i fer & not 400 350 320

18 mm x-finer limet i fer & not 600 520 480

22 mm gulvspån limet i fer & not 600 520 480

*) vejledende værdier


Montering på eksisterende underlag eller spån/krydsfinerplader

Ved montering af nyt 20mm Renaissance plankegulv på eksisterende underlag eller

spån/krydsfinerplader, er det meget vigtigt, at dette er helt plant og stabilt. Gulvet må maksimalt

krumme +/- 2 mm over 200 cm målt med retholt.


Er det et pladegulv skal tykkelsen minimum være 15 mm ved krydsfiner og 22

mm ved gulvspånplade.


Første række planker lægges med not-siden mod væggen, og de øvrige planker rettes

herefter ind med snor. Der skal som minimum være 10 mm afstand til vægge.


Skruet fordækt

Ved fordækt skruning skal der forbores med mindre skruen har borespids. Første planke

monteres både oppefra i undergulv og fordækt. Skruerne anbringes i fer i en vinkel på

45-60 °C.


Skruerne kan have borespids og selvundersænkende hoved for at modstå revnedannelse i

plankerne.


Limning af faldende længder

Gulvene limes i endestød. Dane-Wood anbefaler en not-lim uden vand.


Gulvplanker må aldrig limes på langsiden men skal altid limes i endestød ved befæstigelse med

skruer.


Montering på bjælkelag/strøer

Ved montering af nyt 20mm Renaissance Plankegulv på bjælkelag/strøer, er det meget vigtigt, at

disse er helt plane og stabile. Gulvet må maximalt krumme +/- 2 mm over 200 cm målt

med retholt.


Strøerne/bjælkerne skal have samme fugtindhold som plankerne.


Tag hensyn til farve, knaster og åretegninger, så gulvet bliver så pænt og harmonisk som

muligt.


Skruet fordækt

Plankerne monteres med skruer fordækt i fer i en vinkel på 45-60 °C.

Plankerne skrues med 1 skrue i feren pr. strø. Der skal forbores, hvis skruen ikke har

borespids.


Skruerne kan have borespids og selvundersænkende hoved for at modstå revnedannelse i

plankerne.

Gulvplanker må aldrig limes på langsiden men skal altid limes i endestød!Montering på betondæk.

Ved Montering af 20mm Reniassance Plankegulv på betondæk er det meget vigtigt, at betonen er

HELT tør, således fugtprocenten (RF) i betonen stemmer overens med gulvets ligevægtsfugtighed.


Betonfugten må aldrig overstige 85 % RF og frarådes at lægge højere end 75 %.


Følgende typer fugtspærre skal benyttes ved de forskellige betonfugtigheder (RF):


Under 65 % (Tør beton) fugtspærre ikke nødvendig - såfremt det er sikret, at der IKKE er risiko for

opstigende fugt eller anden fugtpåvirkning senere hen.


65-75 % (Moderat byggefugt) fugtspærre af fugtbremsende

gulvlim (MS) skal benyttes.


Under 85 % (Moderat til forhøjet byggefugt) Kraftig fugtspærre

af eksempelvis asfaltpap pålimet betondækket skal benyttes.


Dane-Wood anbefaler, at byggefugt i beton bestemmes ved måling i midten af betonlaget.

Føleren placeres eksempelvis i et boret hul i betonen eller boreprøve udtages til

laboratoriekontrol.


BEMÆRK: Nystøbt beton kan, alt efter tykkelse, være op til 10 måneder om at tørre til

acceptabelt niveau.


Betondækket skal være helt plant og stabilt ved lægning. Der må maximalt være

ujævnheder på +/- 2 mm over 200 cm målt med retholt.


Såfremt gulvet fuldlimes skal betonen være helt fri for maling, olie, lak og lignende,

således gulvet opnår maksimal vedhæftningsevne. Dane-Wood anbefaler, at der anvendes en

modificeret og silikonebaseret MS-lim, der ikke indeholder vand.


Skruet fordækt

Plankerne kan monteres med skruer fordækt i fer med selvskærende skruer.

Der forbores medmindre skruerne har borespids.


Limning af faldende længder

Gulvene limes i endestød. Dane-Wood anbefaler en trælim uden vand (not-lim).

Gulvbrædder må aldrig limes på langsiden men skal altid limes over enden!


Fuldlimning

Ved fuldlimning skal underlaget være plant og uden grater. Der må maximalt være ujævnheder på

+/- 2 mm over 200 cm målt med retholt.


Trægulve må ikke limes fast før restporefugten i underlaget er tilstrækkelig lav. Dane-Wood

anbefaler modificeret silikonelim (MS-lim), idet limen er fri for vand.


Limning skal ikke kombineres med anden fastgørelse.


OBS! Gulvbrædder må aldrig limes på langsiden - kun over enden!


Dane-Wood henviser endvidere til lim-leverandørens anvisninger samt håndbogen Træ 64:

”Trægulve - lægning” samt Træ 63: ”Trægulve – Valg og vedligeholdelse”.


Gulvvarme

Renaisssance Plankegulve kan monteres på gulvvarme. Anlægget/slangerne skal være monteret

således, at

temperaturfordelingen under gulvet er jævn. Gulvets overfladetemperatur må ikke overstige 27

grader, da højere temperatur kan være ødelæggende for gulvet.


Anlægget bør have en termostatsikring, som sikrer, at fremløbstemperaturen ikke overstiger 35

grader.


For yderligere information henvises der til bogen TRÆ 64 ”Trægulve - lægning”, Træ 63:

”Trægulve – Valg og vedligeholdelse” samt www.gulvbranchen.dk

Tak

Følgende produkt(er) er nu lagt i kurven

Køb mere